Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει στα τρία πρώτα εξάμηνα τρία υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΜ), τα οποία αντιστοιχούν σε 20 ECTS συνολικά και δύο μαθήματα επιλογής (10 ECTS) από τέσσερα προσφερόμενα μαθήματα που οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν από συγκεκριμένο κατάλογο για κάθε εξάμηνο. Στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιείται υποχρεωτική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30 ECTS).

Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα, η διάκρισή τους σε υποχρεωτικά και επιλογής και η αντιστοίχισή τους σε ΠΜ ECTS έχουν ως εξής:

 

1ο Εξάμηνο

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Α. Yποχρεωτικά Μαθήματα

1.

Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή: Δρ. Ζωή Καραμπατζάκη

(7,5 ECTS)
2.

ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή: Δρ. Αθανάσιος Δρίγκας

(7,5 ECTS)
3.

Πρακτική Άσκηση I: Δρ. Ζωή Καραμπατζάκη & Δρ. Αγάθη Σταθοπούλου

(5 ECTS)

Β. Τέσσερα Μαθήματα Επιλογής από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τα δύο

1.

Ηγεσία και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή: Δρ. Διονύσιος Λουκέρης

(5 ECTS)
2.

Θεωρίες Μάθησης (με Εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή): Δρ. Διονύσιος Λουκέρης

(5 ECTS)
3.

Γλώσσα και Γλωσσική Ανάπτυξη: Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου

(5 ECTS)
4.

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  I – Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Ντεληγιάννης

(5 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ

30 ECTS

2ο Εξάμηνο

Α. Yποχρεωτικά Μαθήματα

1.

Μαθησιακές Δυσκολίες: Δρ. Ζωή Καραμπατζάκη

(7,5 ECTS)
2.

Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης): Δρ. Αγάθη Σταθοπούλου & Δρ. Ζωή Καραμπατζάκη

(7,5 ECTS)
3.

Πρακτική Άσκηση IΙ: Δρ. Σπυριδούλα Κατσαντώνη

(5 ECTS)

Β. Τέσσερα Μαθήματα Επιλογής από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τα δύο

1.

Θεσμικό Πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές Ειδικής Αγωγής: Δρ. Παναγιώτης Μαντάς

(5 ECTS)
2.

Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες: Δρ. Αθανάσιος Δρίγκας

(5 ECTS)
3.

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS: Δρ. Αθανάσιος Δρίγκας

(5 ECTS)
4.

Παθολογία του Λόγου: Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου

(5 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ

30 ECTS

3ο Εξάμηνο

Α. Yποχρεωτικά Μαθήματα

1.

Παιδαγωγική της Ένταξης: Δρ. Παναγιώτης Μαντάς

(5 ECTS)
2.

Προγράμματα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή: Δρ. Ζωή Καραμπατζάκη

(5 ECTS)
3.

Πρακτική Άσκηση IΙΙ: Δρ. Αγάθη Σταθοπούλου

(10 ECTS)

 Β. Τέσσερα Μαθήματα Επιλογής από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τα δύο

1.

Αυτισμός: Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου

(5 ECTS)
2.

Νοητική Αναπηρία: Δρ. Αγάθη Σταθοπούλου

(5 ECTS)
3.

Προβλήματα Συμπεριφοράς – ΔΕΠΥ: Καθηγητής Αντώνης Καμπάς

(5 ECTS)
4.

Χαρισματικοί Μαθητές: Δρ. Αθανάσιος Δρίγκας

(5 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ

30 ECTS

4ο Εξάμηνο

 Υποχρεωτική Μεταπτυχιακή Διατριβή

(30 ECTS)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

120 ECTS

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 20 πιστωτικών μονάδων ECTS. Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πρακτική άσκηση θα είναι βεβαιωμένη από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και θα συνοδεύεται από ημερολόγιο/παρουσιολόγιο. Η πρακτική άσκηση θα περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Δεν θα γίνονται δεκτές: πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως, μελέτες περίπτωσης, ιδιωτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρεσία δεν θεωρείται πρακτική άσκηση.