Πρακτική Άσκηση

Υπεύθυνες συντονισμού πρακτικής άσκησης: Ζωή Καραμπατζάκη (Α΄ εξάμηνο), Σπυριδούλα Κατσαντώνη (Β΄εξάμηνο),  Αγάθη Σταθοπούλου (Γ΄εξάμηνο)

Το πρόγραμμα σπουδών  περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 20  πιστωτικών μονάδων ECTS. Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε  σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και στα ΚΕΔΔΥ. Η πρακτική άσκηση θα είναι  βεβαιωμένη από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και θα συνοδεύεται από ημερολόγιο/παρουσιολόγιο. Η πρακτική άσκηση θα περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση, όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Δεν θα γίνονται δεκτές: πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως, μελέτες περίπτωσης, ιδιωτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρεσία δεν θεωρείται πρακτική άσκηση.

Πιο συγκεκριμένα:

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να μάθουν οι φοιτητές, ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ΕΑΕ,  να παρατηρούν τη συμπεριφορά των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να αξιολογούν σε παιδαγωγικό επίπεδο αυτούς τους μαθητές, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και μαθήματα.

Η πρακτική άσκηση  κατανέμεται στα τρία πρώτα διδακτικά εξάμηνα και δίνει συνολικά 20 πιστωτικές μονάδες ECTS, 5 στο Α΄ εξάμηνο, 5 στο Β΄εξάμηνο και 10 στο Γ΄εξάμηνο. Αντίστοιχα, ο φόρτος εργασίας που προβλέπεται για κάθε φοιτητή είναι 125 ώρες στο Α΄ εξάμηνο, 125 ώρες στο Β΄εξάμηνο και 250 ώρες στο Γ΄εξάμηνο.

Επειδή είναι πιθανόν να παρακολουθούν το ΠΜΣ και εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί έχει προβλεφθεί να υπάρχει σχετική ευελιξία στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης ως προς τα εξής: α) οι φοιτητές του ΠΜΣ δύνανται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στη σχολική μονάδα που ήδη εργάζονται αρκεί σε αυτή τη μονάδα να φοιτούν μαθητές με γνωμάτευση ως έχοντες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. β) ως σχολικές μονάδες λογίζονται τόσο τα σχολεία της ειδικής αγωγής όσο και τα σχολεία της γενικής αγωγής, δημόσια ή ιδιωτικά. γ) είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και απογευματινές ώρες σε ολοήμερα σχολεία και δ) είναι δυνατόν να πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και ωρών των ΚΕΔΔΥ.

Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, οι οποίες -σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση- επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται  οι  μαθητές με: νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού),  ψυχικές διαταραχές, πολλαπλές αναπηρίες, σύνθετες γνωστικές, συναισθηματι­κές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά και οι χαρισματικοί μαθητές.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου κάθε φοιτητής επιλέγει τη δομή στην οποία επιθυμεί να κάνει την πρακτική του άσκηση, η οποία γίνεται με εποπτεία από εξειδικευμένο καθηγητή. Κάθε  επόπτης καθηγητής έχει την ευθύνη μικρής ομάδας φοιτητών τους οποίους καθοδηγεί οργανώνοντας μαζί τους τακτικές συναντήσεις. Οι  φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης αναλαμβάνουν συγκεκριμένους μαθητές στους οποίους στη συνέχεια θα παρέχουν εκπαιδευτική υποστήριξη. Για το σκοπό αυτό θα δίνονται στους φοιτητές ειδικά έντυπα- πρωτόκολλα στα οποία θα καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους ως προς τη συμπεριφορά των μαθητών και ως προς το σχολικό περιβάλλον στο οποίο φοιτούν, την  αξιολόγηση των μαθητών που έχουν αναλάβει, το σχεδιασμό των παρεμβάσεών τους ή του μαθήματος, τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων καθώς και τη συνολική εμπειρία τους από την πρακτική τους άσκηση. Επίσης, οι παρουσίες των φοιτητών στην πρακτική άσκηση θα καταγράφονται σε ημερολόγιο/παρουσιολόγιο και θα βεβαιώνονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης ή τον υπεύθυνο της δομής και από τον επόπτη καθηγητή.