Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση 20 πιστωτικών μονάδων ECTS (500 ώρες συνολικός φόρτος εργασίας).

Η Πρακτική Άσκηση δύναται να υλοποιείται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή/και σε σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς των Δήμων, σε Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, σε σχολεία που λειτουργούν εντός δημόσιων νοσοκομείων και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.) εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία παρέχουν εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα άνω των δεκαπέντε (15) ετών με αναπηρίες.

Η πρακτική άσκηση, η πραγματοποίηση της οποίας βεβαιώνεται από τον/την επόπτη/τρια καθηγητή/τρια του Π.Μ.Σ. και από υπογεγραμμένο παρουσιολόγιο από τον/την διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ή τον/την προϊστάμενο/η του Κ.Ε.Σ.Υ. ή των άλλων φορέων της παρούσης παραγράφου, περιλαμβάνει:

αα) Παρατήρηση και σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Στην παρατήρηση και το σχεδιασμό μπορεί να περιλαμβάνεται συμμετοχή στη διδασκαλία ή εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία, με την προϋπόθεση της απαραίτητης προετοιμασίας με ευθύνη του επόπτη καθηγητή και την παρουσία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

ββ) Εποπτεία επί της πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη των φοιτητών στην υλοποίηση των εργασιών τους στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα εφαρμοσμένης παιδαγωγικής, μάθησης και διδασκαλίας ή/και μελέτες περίπτωσης, για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα:

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να μάθουν οι φοιτητές, ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, να παρατηρούν το σχολικό περιβάλλον καθώς και τη συμπεριφορά των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να αξιολογούν σε παιδαγωγικό επίπεδο αυτούς τους μαθητές, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και μαθήματα. Η πρακτική άσκηση κατανέμεται στα τρία πρώτα διδακτικά εξάμηνα και δίνει συνολικά 20 πιστωτικές μονάδες ECTS, 5 στο Α΄ εξάμηνο, 5 στο Β΄εξάμηνο και 10 στο Γ΄εξάμηνο. Αντίστοιχα, ο φόρτος εργασίας που προβλέπεται για κάθε φοιτητή είναι 125 ώρες στο Α΄ εξάμηνο, 125 ώρες στο Β΄εξάμηνο και 250 ώρες στο Γ΄εξάμηνο.

Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, οι οποίες -σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση- επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται οι μαθητές με: νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές, πολλαπλές αναπηρίες, σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά και οι χαρισματικοί μαθητές.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου κάθε φοιτητής επιλέγει τη δομή στην οποία επιθυμεί να κάνει την πρακτική του άσκηση, η οποία γίνεται με εποπτεία από εξειδικευμένο καθηγητή. Κάθε επόπτης καθηγητής έχει την ευθύνη μικρής ομάδας φοιτητών τους οποίους καθοδηγεί οργανώνοντας μαζί τους τακτικές συναντήσεις.Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης αναλαμβάνουν συγκεκριμένους μαθητές στους οποίους στη συνέχεια θα παρέχουν εκπαιδευτική υποστήριξη. Για το σκοπό αυτό θα δίνονται στους φοιτητές ειδικά έντυπα- πρωτόκολλα στα οποία θα καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους ως προς τη συμπεριφορά των μαθητών και ως προς το σχολικό περιβάλλον στο οποίο φοιτούν, την αξιολόγηση των μαθητών που έχουν αναλάβει, το σχεδιασμό των παρεμβάσεών τους ή του μαθήματος, τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων καθώς και τη συνολική εμπειρία τους από την πρακτική τους άσκηση. Επίσης, οι παρουσίες των φοιτητών στην πρακτική άσκηση θα καταγράφονται σε ημερολόγιο/παρουσιολόγιο και θα βεβαιώνονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης ή τον υπεύθυνο της δομής και από τον επόπτη καθηγητή.