ΕΓΓΡΑΦΕΣ στο ΔΠΜΣ «Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (τμήματα Αθήνας και Κομοτηνής)

Οι επιτυχόντες του Δ.Π.Μ.Σ. «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης» καλούνται να καταθέσουν από την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 έως την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 τα παρακάτω δικαιολογητικά στην γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. Η κατάθεση των εγγράφων μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με αποστολή μέσω κούριερ στην παρακάτω διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»
Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή 69100
Τηλ. 25310-39961

Σε περίπτωση που η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση εκδοθούν μέσω του gov.gr (κάνοντας χρήση της υπηρεσίας «ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου για την αίτηση), η κατάθεσή τους μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση specialedu@helit.duth.gr

͟Α͟π͟α͟ι͟τ͟ο͟ύ͟μ͟ε͟ν͟α͟ ͟δ͟ι͟κ͟α͟ι͟ο͟λ͟ο͟γ͟η͟τ͟ι͟κ͟ά͟:͟

1. Αίτηση εγγραφής με πλήρη στοιχεία του φοιτητή
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνεται ότι:

«Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως τον κανονισμό και τις γενικές διατάξεις του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης” και ουδεμία απαίτηση οικονομική ή άλλη θα αξιώσω στην περίπτωση εγκατάλειψης του προγράμματος ή διαγραφής μου κατά τον κανονισμό».

Επισημαίνεται στους φοιτητές ότι θα ειδοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με τις διαδικασίες καταβολής των διδάκτρων και αίτησης απαλλαγής διδάκτρων.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.