Νόμοι-Πλαίσιο

Το Δ.Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2197- 15/07/2016 και επανιδρύθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 2083-07/06/2018

Δείτε παρακάτω τους σχετικούς νόμους, και το πλαίσιο του Μεταπτυχιακού προγράμματος:

ΦΕΚ 4406 – 24/09/2021 – Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Απόφαση Συγκλήτου-Απόφαση 4ης/19-1-2019 «Πιστοποίησης Διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας»

ΦΕΚ B΄ 3033 26 Ιουλ 22 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Υ.Α. ΦΕΚ B 1455/2019 – Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΦΕΚ Επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με τίτλο: «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»

ΦΕΚ – Έγκριση του Κανονισμού του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

ΦΕΚ 148 – 16/07/2008: Νόμος για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΦΕΚ 199 – 02/10/2008: Νόμος για την Ειδική Αγωγή