Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών