ΕΓΓΡΑΦΗ στο Δ.Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (τμήματα Κομοτηνής και Αθήνας)

Οι επιτυχόντες του Δ.Π.Μ.Σ. «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης» καλούνται να καταθέσουν από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 έως την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά στην γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. Η κατάθεση των εγγράφων μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με αποστολή μέσω κούριερ στην παρακάτω διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»

Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή 69100

Τηλ. 25310-39961

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής με πλήρη στοιχεία του φοιτητή
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνεται υπεύθυνα ότι:

«Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως τον κανονισμό και τις γενικές διατάξεις του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης” και ουδεμία απαίτηση οικονομική ή άλλη θα αξιώσω στην περίπτωση εγκατάλειψης του προγράμματος ή διαγραφής μου κατά τον κανονισμό»

Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.