Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Το Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή: Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δ.Π.Θ. και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με την Πολιτική Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.).


Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΜΣ καθορίζεται, προσαρμόζεται στα νέα κάθε φορά δεδομένα, βελτιώνεται και ανατροφοδοτείται διαρκώς με την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών του (διδακτικό προσωπικό, φοιτητές/τριες, διοικητικό προσωπικό) που έχουν συγκεκριμένους διακριτούς ρόλους και ευθύνες στην Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητάς του. Ο ρόλος των φοιτητών συνίσταται στην ανάληψη της ευθύνης τους στον τομέα της μαθησιακής διαδικασίας και στην ενεργή εμπλοκή τους στη μάθηση. Ο ρόλος του διδακτικού προσωπικού συνίσταται στην ανάληψη ευθύνης για την παραγωγή και μεταφορά της γνώσης, σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης στο γνωστικό της Ειδικής Αγωγής, την παροχή ποιοτικού και αποτελεσματικού διδακτικού έργου, την παραγωγή ποιοτικού και ποσοτικά επαρκούς ερευνητικού έργου, τη σύνδεση της διδασκαλίας τους με την έρευνα. Ο ρόλος του διοικητικού προσωπικού συνίσταται στην πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας του ΔΠΜΣ και των διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας αυτού. Τον έλεγχο καλής λειτουργίας και της διασφάλισης ποιότητας έχει η ΣΕ και η διοίκηση του ΔΠΜΣ.


Αποστολή του ΔΠΜΣ αποτελεί η παραγωγή, μετάδοση και αξιοποίηση νέας γνώσης στο γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής, με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης διδασκαλίας και τη λειτουργική υποστήριξη ΑμεΑ.
Το Όραμα του ΔΠΜΣ συνίσταται στην παροχή ποιοτικών σπουδών για ανάληψη κοινωνικής ευθύνης στην ειδική αγωγή.

Για την εκπλήρωση του οράματος και της αποστολής του, το ΔΠΜΣ οργανώνεται και λειτουργεί με διαδικασίες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και την προάσπιση των παρακάτω αρχών: προστασία και προώθηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ενσωμάτωσης, της ισότιμης πρόσβασης, της πολυπολισμικότητας, της δημιουργικότητας, του κριτικού στοχασμού και της ανάληψης κοινωνικής ευθύνης.

Για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας, το ΔΠΜΣ δεσμεύεται να εφαρμόζει διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν:

(α) ότι το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών αναθεωρείται με βάση διαφανείς διαδικασίες που λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες εξελίξεις στην έρευνα στην Ειδική αγωγή, τη γνώμη των φοιτητών, αποφοίτων, εξωτερικών φορέων, έτσι ώστε να υλοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά εμφανίζονται στα περιγράμματα μαθημάτων,

(β) η διδασκαλία ακολουθεί τις αρχές της φοιτητοκεντρικής μάθησης, διασυνδέεται με την έρευνα και αξιολογείται κάθε εξάμηνο από τους φοιτητές,

(γ) το διδακτικό προσωπικό λαμβάνει συστηματική υποστήριξη από το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του ΔΠΘ,

(δ) οι φοιτητές λαμβάνουν υποστήριξη από τον Φορέα μέσω υπηρεσιών (Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας, Συνήγορος Φοιτητή),

(ε) η ιστοσελίδα του είναι επαρκής και ενημερωμένη ώστε να αποτελεί διαρκή, άμεση και έγκυρη πηγή πληροφόρησης για όσα αφορούν το ΔΠΜΣ,

(στ) υπάρχει οργανωτική κουλτούρα που ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και διέπει τις τακτικές συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ε.Δ.Ε.

Το ΔΠΜΣ διαθέτει στρατηγικό σχεδιασμό που προέκυψε από ανάλυση SWOT, έχει εγκριθεί από την ΕΔΕ και είναι αναρτημένος στο http://….