Προθεσμίες Υποστηρίξεων Διπλωματικών Εργασιών 2020

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ. ότι οι υποστηρίξεις μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έως και τη Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους και να τις αποστείλουν για έλεγχο λογοκλοπής έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς επιτροπής μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια δεν καταφέρει να ολοκληρώσει την εργασία του μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, τότε πρέπει να ζητήσει εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος/της Επιβλεπούσης, παράταση και ο δεύτερος κύκλος υποστηρίξεων θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020.

Σε αυτή την περίπτωση οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν την εργασία τους το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.

Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.