ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2022-2023 (Τμήμα Αθήνας)

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση 5 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.

Η πρακτική άσκηση υποστηρίζεται από υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (βλ. σχετικό συνημμένο πίνακα).

H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων (βλ. συνημμένο αρχείο), από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail της Συντονίστριας Erasmus+ του Τμήματος: Επίκ. Καθηγ. Α. Μαστρογιάννη amastrog@helit.duth.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 27 Μαΐου 2022.

Η επιλέξιμη περίοδος υλοποίησης των μετακινήσεων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως 31/10/2023 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης) και δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της ημερομηνίας αυτής.