Υποψήφιοι-Επιλογή

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i. Αίτηση υποψηφιότητας, την οποία μπορούν να κατεβάσουν – να τυπώσουν από εδώ και την οποία πρέπει να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να την τοποθετήσουν στο φάκελο υποψηφιότητας.

ii. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

iii. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων.

iv. Αναλυτική Βαθμολογία.

v. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για φοιτητές/τριες που κατέχουν πτυχίο ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπή.

vi. Πτυχίο κατοχής ξένης γλώσσας επιπέδου Β2. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας, προβλέπεται γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα με ευθύνη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος.

vii. Αποδεικτικά παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικών με την Ειδική Αγωγή.

viii. Δημοσιεύσεις και κάθε είδους επιστημονική/ερευνητική συγγραφική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχουν).

ix. Αποδεικτικά λοιπών δραστηριοτήτων και προσόντων, σε περίπτωση που υπάρχουν (π.χ. πιστοποιημένη γνώση υπολογιστή, δεύτερη ξένη γλώσσα, συστατικές επιστολές κλπ.).

x. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένο από ΚΕΠ για το γνήσιο υπογραφής, όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή (δεν απαιτείται η επικύρωση των πτυχίων και των δικαιολογητικών).

Η καλή γνώση  ξένης γλώσσας θεωρείται προαπαιτούμενη και αποδεικνύεται είτε με πτυχίο επιπέδου Β2 είτε κατόπιν γραπτών εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα με ευθύνη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος.

Η αρχική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει των στοιχείων και των πιστοποιητικών που θα καταθέσουν, ενώ η τελική επιλογή βάσει της συνεκτίμησης τόσο των προσκομισθέντων στοιχείων όσο και  της συνέντευξης που διεξαχθεί με ευθύνη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.

Η διαδικασία της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών εμπεριέχει  τρία στάδια:

Α΄ στάδιο (υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://forms.gle/dGVEpT9vVTFAe5ax5

και αποστολή ή κατάθεση φακέλου στην διεύθυνση

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27 – 15310 Αγ. Παρασκευή, Αττική

με την ένδειξη παραλήπτη:

Προς Ειδική  Επιστημονική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.: «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»

Β΄ στάδιο (Εξέταση φακέλου)

Κατά το Β΄ στάδιο εξετάζονται και μοριοδοτούνται οι φάκελοι των υποψηφίων. Οι φάκελοι που δεν θα είναι πλήρεις δεν θα εξετάζονται. Το μέγιστο της μοριοδότησης του κάθε φακέλου είναι 40 μόρια.

Α/Α Προσόν Μονάδες Βαθμολόγησης (μόρια)
1 Βαθμός Πτυχίου Από 5-6,5: 1

Από 6,5-8,5: 2

Από 8,5-10: 3

2 Δεύτερο Πτυχίο 2
3 Συνάφεια πτυχίων με γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. 2
4 Γνώση Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον Β2 1
5 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 1
6 Μετεκπαίδευση (ΜΕΔΔΕ, ΣΕΛΔΕ, κλπ) Έως 2
7 Πιστοποίηση Braille 1
8 Πιστοποίηση επάρκειας στη Νοηματική γλώσσα 1
9 Γνώση εργαλείων αξιολόγησης και παρέμβασης (Τ.Π.Ε.) 1
10 Πρακτική εκπαίδευση στις Γνωστικές και Μεταγνωστικές δεξιότητες ως εργαλεία παρέμβασης 1
11 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Συναφές με το Δ.Π.Μ.Σ. : 5

Μη συναφές με το Δ.Π.Μ.Σ. : 3

12 Διδακτορικό δίπλωμα Συναφές με το Δ.Π.Μ.Σ. : 5

Μη συναφές με το Δ.Π.Μ.Σ. : 3

13 Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες (Έως 6 μόρια) Συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Άρθρα: 2 ανά άρθρο

Μη συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Άρθρα: 1 ανά άρθρο

Ανακοίνωση σε συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. συνέδριο: 1 ανά ανακοίνωση

Ανακοίνωση σε μη συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. συνέδριο: 0,5 ανά ανακοίνωση

14 Επαγγελματική εμπειρία (Έως 4 μόρια) Στην ειδική αγωγή: 1 ανά έτος.

Στην γενική αγωγή: 0,25 ανά έτος.

15 Επιμορφωτικά σεμινάρια Ειδικής Αγωγής (Έως 5 μόρια) 400 ωρών : 5

200-399 ωρών: 3

100-199 ωρών: 1

Έως 29 ωρών: 0,5

Εάν οι επιλεγέντες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας, δίνουν γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα που διενεργούνται με ευθύνη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Οι υπόλοιποι επιλεγέντες καθώς και όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξέταση της αγγλικής γλώσσας καλούνται σε συνέντευξη με τα μέλη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.

Γ΄ στάδιο (συνέντευξη)

Οι συνεντεύξεις γίνονται από μέλη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής σε θέματα τεχνογνωσίας – εξοικείωσης με την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή, σε θέματα έρευνας καθώς και σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής. Το μέγιστο της μοριοδότησης της συνέντευξης είναι 60 μόρια.

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμώνται:

α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 40% και β) ο βαθμός της συνέντευξης σε ποσοστό 60%.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει της μοριοδότησης των στοιχείων και των πιστοποιητικών που θα κατατεθούν στο φάκελο καθώς και της βαθμολογίας της συνέντευξης με μέγιστο αριθμό μορίων τα 100 μόρια.