Υποψήφιοι-Επιλογή

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής  στη διαδικασία επιλογής για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ηλεκτρονική και έντυπη).

β. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές τους, η διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική τους δραστηριότητα.

γ. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων.

δ. Αναλυτική  βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.

ε. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).

στ. Αποδεικτικά λοιπών δραστηριοτήτων και προσόντων (π.χ. πιστοποιημένη γνώση υπολογιστή,  συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με την Ειδική Αγωγή κλπ.).

Η καλή γνώση  ξένης γλώσσας θεωρείται προαπαιτούμενη και αποδεικνύεται είτε με πτυχίο επιπέδου Β2 είτε κατόπιν γραπτών εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα με ευθύνη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος.

Η αρχική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει των στοιχείων και των πιστοποιητικών που θα καταθέσουν, ενώ η τελική επιλογή βάσει της συνεκτίμησης τόσο των προσκομισθέντων στοιχείων όσο και  της συνέντευξης που διεξαχθεί με ευθύνη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.

Η διαδικασία της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών εμπεριέχει  τρία στάδια:

Α΄ στάδιο (υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://goo.gl/forms/HCn3fESBosAoAOPV2

και αποστολή ή κατάθεση φακέλου στην διεύθυνση

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27 – 15310 Αγ. Παρασκευή, Αττική

με την ένδειξη παραλήπτη:

Προς Ειδική  Επιστημονική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.: «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης»

Β΄ στάδιο (Εξέταση φακέλου)

Κατά το Β΄ στάδιο εξετάζονται και μοριοδοτούνται οι φάκελοι των υποψηφίων. Οι φάκελοι που δεν θα είναι πλήρεις δεν θα εξετάζονται. Το μέγιστο της μοριοδότησης του κάθε φακέλου είναι 40 μόρια.

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων Πίστωση μορίων
Υποχρεωτικό
Βαθμός 1ου πτυχίου έως 6
Προαιρετικά και συνεκτιμώμενα εφόσον υπάρχουν
2ο πτυχίο 2
Συνάφεια Πτυχίων με ΠΜΣ 2
Πτυχίο 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 1,5
Πτυχίο 3ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 1,5
Μετεκπαίδευση πχ ΜΔΔΕ, ΣΕΛΔΕ,κλπ. έως 2
Μεταπτυχιακό δίπλωμα έως 5
Συναφές με ΠΜΣ 5
Μη συναφές με ΠΜΣ 3
Διδακτορικό δίπλωμα έως 5
Συναφές με ΠΜΣ 5
Μη συναφές με ΠΜΣ 3
Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες   έως 6
Άρθρο σε Περιοδικό Συναφές με ΠΜΣ 1,5 ανά άρθρο
Ανακοίνωση σε Συνέδριο Συναφές με ΠΜΣ 0,75 ανά ανακοίνωση
Άρθρο σε Περιοδικό μη Συναφές με ΠΜΣ 1 ανά άρθρο έως 3 μόρια
Ανακοίνωση σε Συνέδριο μη Συναφές με ΠΜΣ 0,5 ανά ανακοίνωση
Επαγγελματική Εμπειρία έως 4
Στην ειδική αγωγή 1 ανά έτος
Γενική αγωγή 0,5 ανά έτος
Επιμορφωτικά σεμινάρια Ειδικής Αγωγής έως 5
400 ωρών 5
200 έως 399 3 (έως 5 μόρια)
100 έως 199 1,5 (έως 5 μόρια)
30 έως 99 1 (έως 4 μόρια)
Ειδικής Αγωγής έως 29 0.5 (έως 3 μόρια)

Εάν οι επιλεγέντες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας, δίνουν γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα που διενεργούνται με ευθύνη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Οι υπόλοιποι επιλεγέντες καθώς και όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξέταση της αγγλικής γλώσσας καλούνται σε συνέντευξη με τα μέλη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.

Γ΄ στάδιο (συνέντευξη)

Οι συνεντεύξεις γίνονται από μέλη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής σε θέματα τεχνογνωσίας – εξοικείωσης με την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή, σε θέματα έρευνας καθώς και σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής. Το μέγιστο της μοριοδότησης της συνέντευξης είναι 60 μόρια.

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμώνται:

α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 40% και β) ο βαθμός της συνέντευξης σε ποσοστό 60%.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει της μοριοδότησης των στοιχείων και των πιστοποιητικών που θα κατατεθούν στο φάκελο καθώς και της βαθμολογίας της συνέντευξης με μέγιστο αριθμό μορίων τα 100 μόρια.