2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΠΑΙΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ».

Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο Δ.Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση:

https://forms.gle/CCU2Xrtt87RPfzws9

και να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 • Για το τμήμα της Κομοτηνής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: specialedu@helit.duth.gr
  • Για το τμήμα της Αθήνας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: specialedu@iit.demokritos.gr

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, την οποία μπορούν να κατεβάσουν – να τυπώσουν από εδώ και την οποία πρέπει να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να την τοποθετήσουν στο φάκελο υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων.
 4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ή πτυχίων
 5. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για φοιτητές/τριες που κατέχουν πτυχίο ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 6. Πτυχίο κατοχής ξένης γλώσσας επιπέδου Β2. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας, προβλέπεται γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα με ευθύνη της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής του Προγράμματος.
 7. Αποδεικτικά παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικών με την Ειδική Αγωγή.
 8. Δημοσιεύσεις και κάθε είδους επιστημονική/ερευνητική συγγραφική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχουν).
 9. Αποδεικτικά λοιπών δραστηριοτήτων και προσόντων, σε περίπτωση που υπάρχουν (π.χ. πιστοποιημένη γνώση υπολογιστή, δεύτερη ξένη γλώσσα, συστατικές επιστολές κλπ.).
 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 μέσω gov.gr, όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή (δεν απαιτείται η επικύρωση των πτυχίων και των δικαιολογητικών).

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις ενδιαφερομένων που θα αποσταλούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ημερομηνία ταχυδρομική σήμανσης) μέχρι την Παρασκευή 28/10/2022.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΔΩ