Μαθησιακά Αποτελέσματα ΔΠΜΣ

Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους θα είναι ικανοί/ές να:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες με τη χρήση απαραίτητων πηγών και τεχνολογίας.

Εργάζονται αυτόνομα αλλά και σε ομάδες.

Καταρτίζουν και να υλοποιούν ένα επιχειρηματικό σχέδιο σχετικό ή όχι με το γνωστικό αντικείμενό τους.

Επιδεικνύουν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα διαφορετικότητας και διαπολιτισμικότητας.

Επιδεικνύουν ικανότητα εντοπισμού, κατάθεσης και λύσης προβλημάτων.

Επιδεικνύουν ικανότητα εφαρμογής της γνώσης σε διάφορες πρακτικές καταστάσεις.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κατανοούν βασικές και ειδικές έννοιες, αρχές και θεωρητικά πλαίσια Ειδικής Αγωγής και μεταφέρουν αυτή τη γνώση στο εργασιακό συγκείμενο.

Αξιολογούν άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων.

Εξηγούν τα αίτια και τις επιδράσεις ποικίλων μαθησιακών δυσκολιών και συζητούν τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης.

Σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα που βελτιώνουν τις κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνουν προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και του συστήματος και προγραμματίζουν έρευνα για την αντιμετώπισή τους.

Xρησιμοποιούν τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά την διετή τους φοίτηση για την καλύτερη επιτέλεση του επαγγελματικού τους έργου.

Γράφουν κείμενα σε δομημένο και επιστημονικό ύφος.

Εκτιμούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και να αξιολογούν κριτικά τα βασικά ευρήματα σύγχρονων ερευνών που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία.

Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές αρχές που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στην ειδική αγωγή, καθώς και να συγκρίνουν κριτικά την καταλληλότητα διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας σε διάφορα πλαίσια μάθησης (πχ. ατομικό, ομαδικό, επίσημο, ανεπίσημο).

Συσχετίζουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις με τις μεθοδολογικές πρακτικές.

Παράγουν επίσημο, σωστό, λογικό και σχετικό με το περιεχόμενο ακαδημαϊκό λόγο.

Γνωρίζουν, κατανοούν κριτικά και να αναστοχάζονται πάνω στις εκπαιδευτικές πολιτικές και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, διοίκησης και αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου, ιδιαίτερα στις δομές ειδικής αγωγής.

Γνωρίζουν, κατανοούν κριτικά και να αναστοχάζονται πάνω στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο πολιτικών και πρακτικών που αφορούν την ηγεσία και την αξιολόγηση στης εκπαίδευσης με έμφαση στην ειδική αγωγή.

Επισημαίνουν προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και του συστήματος και προγραμματίσουν έρευνα για την αντιμετώπισή τους.

Αναπτύξουν πολύπλευρη επαγγελματική σταδιοδρομία.